מדיניות הפרטיות ותקנון שימוש באתר

תקנון שימוש באתר

כללי

 1. אתר האינטרנט “הדומיין www.barzilay-ins.co.il” מופעל על ידי "ברזילי סוכנות לביטוח" (להלן: “האתר” או “הסוכנות” לפי העניין).  
 2. בכל מקום בו מופיע שם סוכנות הביטוח (עוסק מורשה) יש לראותה ככוללת את עובדי החברה, מנהליה ונושאי משרה בה. 
 3. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. המשתמש מתבקש לקרוא בקפידה את התקנון במלואו, שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים בו והוא מהווה הסכם בין החברה לבין המשתמש.
 4. השימוש באתר, לרבות במידע, תכניו ובשירותים המוצעים בו מעידים על הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של המשתמש לכל הוראות התקנון, ולכך שלא יהיו למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד סוכנות הביטוח, אלא על פי הוראות התקנון בלבד.
 5. המשתמש מאשר כי גלישה באתר ו/או שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו מהווים את הסכמתו המלאה לתנאי התקנון וביצוע פעולות על פיהם. 
 6. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר, שכן גלישה באתר ושימוש בו מהווים הסכמה מלאה לכל הוראות תקנון זה. 
 7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים כאחד.

שימוש במידע ובשירותי האתר

 1. ידוע למשתמש כי השימוש בשירותי האתר, כולם או חלקם, כרוכים ברישום או מילוי פרטים אישיים כגון: כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון נייד, ועל המשתמש להזין באתר פרטים נכונים ומדויקים שלו.  
 2. המשתמש מאשר לחברה להעביר את פרטיו לבעל מקצוע העוסק בתחום או בנושא שבו ביקש המשתמש לקבל את השירות. המשתמש מודע ומאשר כי מילוי פרטיו באתר מהווה אישור על כוונתו לקבלת השירות, פרטים ומידע מבעל המקצוע הרלבנטי לבקשת השירות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פגישה פרונטאלית בהתאם לסוג ונושא השירות.      
 3. החברה תעשה מאמץ כי בקשת השירות תענה בתוך 5 ימים על ידי בעל מקצוע רלבנטי.
 4. ידוע למשתמש והוא מאשר כי מסירת פרטיו לבעל המקצוע אינה מהווה המלצה כלשהי להתקשר עם בעל המקצוע לצורך קבלת שירות כלשהו.
 5. אמנם החברה מפנה את המשתמש לבעלי מקצוע על בסיס היכרות ו/או בדיקה עמם, וכי אינה מפנה לבעל מקצוע אשר אינה סומכת עליו, אך אין מדובר בהכרח בבדיקה מעמיקה וכוללת, ובכל מקרה אין בכך כדי להבטיח דבר באשר לשירות שיינתן על ידי אותו בעל המקצוע.   
 6. המשתמש הוא אשר יבחר ויחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האם להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, ועל כן יישא באחריות בכל הנוגע לנקיטת פעולה כלשהי, התקשרות עם גורם כלשהו לקבלת שירות, לרבות קבלת שירות משלים או נוסף וכו’.  
 7. המשתמש מתחייב כי יעשה שימוש באפשרות לבקשת שירות של שירות משירותי האתר רק כאשר יש לו צורך אישי ואמיתי בקבלת השירות, ויצור פנייה אחת בלבד לשירות מסוים אותו מבקש לקבל, אלא אם נוצר צורך חדש ואמיתי בבקשת השירות הנוספת בשירות המסוים או שחלפו 5 ימים ובקשת השירות טרם טופלה או נוצר קשר ראשוני עם המשתמש. 
 8. המשתמש מודע ומאשר לסוכנות הביטוח ליצור עמו קשר בכל מקרה בו הזין בקשת שירות או בכל מקרה בו קיבל שירות מבעל מקצוע, אשר פרטי המשתמש נמסרו לו, וזאת לצורכי בקרת איכות ושיפור השירות. המשתמש מתחייב למסור לסוכנות הביטוח פרטים נכונים אודות בעל המקצוע ו/או השירות שסופק לו. המשתמש מצהיר כי אינו בעל היכרות אישית כלשהי עם אותו בעל המקצוע ו/או אינו פועל מטעמו או אינו מצוי בתחרות כלשהי עמו, וכי במקרה כאמור ידווח על כך לסוכנות הביטוח.
 9. השימוש במידע, בתכנים ובשירותי האתר הם לשימוש פרטי ואישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע, בתכנים או בשירותים שיקבל כל שימוש עסקי או מסחרי, לרבות העברתו לצד שלישי כלשהו באמצעות מדיה כלשהי. ידוע למשתמש כי שימוש עסקי או מסחרי במידע, בתכנים או בשירותים שיקבל גורם ויגרום נזק גדול לסוכנות הביטוח, והמשתמש מתחייב לפצות את סוכנות הביטוח בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם לה כתוצאה משימוש כאמור, במישרין או בעקיפין. 
 10. סוכנות הביטוח אינה מחויבת בשום מקרה לענות לבקשת שירות שנשלחו באמצעות האתר, אך תעשה ככל שניתן בכדי לספק מענה למשתמש על ידי בעל המקצוע הרלבנטי לתחום שבו הוגשה בקשת שירות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סוכנות הביטוח במקרה בו בקשת השירות לא תיענה.  
 11. סוכנות הביטוח רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך שינויים בשירותי האתר ו/או בתכנים ו/או במידע, ובכלל זה להפסיק את מתן השירותים ו/או להסיר תכנים ומידע, ללא שמירתם וללא צורך במתן הודעה מפורשת מראש או בדיעבד או הסכמת המשתמש או צד שלישי כלשהו, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהא כל זכות תביעה ו/או דרישה כנגד סוכנות הביטוח בשל האמור.

 הגבלת אחריות  

 1. המידע והתכנים באתר אינם מהווים ייעוץ או תחליף לו, חוות דעת, המלצה או הצעה לנקוט פעולה כלשהי או להימנע מלנקוט פעולה. 
 2. סוכנות הביטוח אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה בתוכן, מידע, שירותים והתקשרויות עם בעלי מקצוע שונים כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותיו. המשתמש פוטר את סוכנות הביטוח מכל אחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש במידע או בשירותים.  
 3. ידוע למשתמש כי בכל מקרה אין לראות בתכנים באתר תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בהתאם לצרכיו ו/או מצבו ו/או פרטיו של המשתמש. וכי יש לבחון כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו, צרכיו ונתוניו של המשתמש, וזאת בהתאם לייעוץ פרטני ומעמיק. 
 4. ידוע למשתמש כי המידע והתכנים באתר הם כלליים וחלקיים בלבד. סוכנות הביטוח פועלת, ככל שניתן, כדי שהמידע והתכנים באתר יהיו נכונים ומדויקים. אולם יתכן כי התכנים והמידע השתנו, אינם מעודכנים ו/או חלו בהם השמטות ו/או טעויות. 
 5. כל הפועל בהסתמך על המידע והתכנים באתר עושה זאת על אחריותו ומסיר כל אחריות סוכנות הביטוח, ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סוכנות הביטוח בכל הנוגע לתכנים ו/או המידע ו/או בכל הנוגע לשימוש שייעשה, ככל שייעשה, בתכנים ובמידע. 
 6. סוכנות הביטוח אינה אחראית למידע ו/או ייעוץ ו/או השירות שינתן עלי ידי בעל מקצוע כלשהו אליו יופנה המשתמש, לרבות כמות או היקף פניותיו של בעל המקצוע. סוכנות הביטוח לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם לפונה או למשתמש בגין התקשרותו עם בעל מקצוע כלשהו או בגין הסתמכותו כלשהי על מידע ו/או תשובות שניתנו לו, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בעניין כנגד סוכנות הביטוח
 7. המשתמש מתחייב לשפות את סוכנות הביטוח בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לה בעקבות פעולתו כאמור, וכן בגין שימוש שלא לצרכים שלשמם נועד האתר או שירותיו או כל שימוש שאינו בתום לב. 
 8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו סוכנות הביטוח אינה אחראית על ציוד ו/או תוכנות ו/או שגיאות. סוכנות הביטוח אינה ולא תהיה אחראית על פניות של המשתמש ו/או בקשות שהגיעו באיחור, אבדו, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל כשל טכני או הנוגע לתוכן.  
 9. סוכנות הביטוח אינה אחראית בשום מקרה למידע המצוי באתרים המקושרים לאתר סוכנות הביטוח באמצעות קישור אלקטרוני ((Link או לקישורים אלקטרוניים המובילים לאתר סוכנות הביטוח, ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה מהסתמכות על מידע כאמור. 

קניין רוחני

 1. סוכנות הביטוח היא הבעלים או מורשית כדין במלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות, פיתוח, קוד, עיצוב, תכנים, מידע סמלים ועיצוב. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר, אחרת יהווה הדבר הפרת זכויותיה של סוכנות הביטוח ו/או צדדים אחרים. 
 2. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, לשכפל ולמסור לצד שלישי כלשהו כל תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש על ידי המשתמש או מי מטעמו, וזאת ללא הסכמה מפורשת של סוכנות הביטוח מראש ובכתב.    

הגיע הזמן לעשות סדר

ברזילי סוכנות לביטוח עושה לך בדיקה מקיפה של ביטוחים ותוכניות פיננסיות

התחל שיחה
1
היי, איך אפשר לעזור?
Scan the code
היי, איך אפשר לעזור?